REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW


  1. pl
  2. en

K-POP STARS FESTIVAL

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie K-POP STARS FESTIVAL w obrębie domen: www.kpopstarsfestival.com,  www.kpopfestival.pl, są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z tej strony na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

 

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji/ Zakupów dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej www. https://goingapp.pl/ .

2. Dokonanie Rezerwacji / Zakupu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, gdy dokonuje zakupu biletu.

4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując transakcji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywany jest Zakup.

 

§ 2 Proces zakupu Biletów

 

1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:

a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej na Stronie Internetowej,

b) dokonuje wyboru miejsc/sektorów z dostępnych na dane Wydarzenie,

c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,

d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zakup Biletów,

f) w przypadku Blankietów Biletowych podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,

g) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej.

2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji/Zakupu Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.

3. Klient akceptuje warunki ZAKUPU poprzez przycisk „kup bilet”.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.

5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.

6. Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.

7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji/Zakupu zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji /Zakupu Organizator Wydarzenia dostarcza Bilety do Klienta zgodnie z § 5.

 

§ 3 Forma Biletów

 

1. Bilety na Wydarzenia sprzedawane na stronie dostępne są wyłącznie w formie biletów PDF.

2. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.

 

§ 4 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 

1. Organizator Wydarzenia oferuje następujące formy płatności za Bilety:

a) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą.

2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Zakupu.

3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).

4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Organizatorem Wydarzenia podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

5. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Organizatorem Wydarzenia, o których mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów.

6. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje otrzymanie biletów.

7. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z zakupu biletów.

8. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.

9. Organizator Wydarzenia przyjmuje przelewy w złotych.

10. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 , Organizator Wydarzenia zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Organizatora.

11. Klient wyraża zgodę na doręczenie faktur sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

§5 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

 

1. Dostępne są następujące formy dostawy:

a) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c).

2. Zaproszenia VIP dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostępne formy dostarczania Biletów są dostępne w Regulaminie.

4. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).

5. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:

a) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,

b) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy

6. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.

7. W przypadku Biletów PDF Organizator Wydarzenia przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

8. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.

9. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi Wydarzenia.

10. W przypadku zakupu Biletów dla kilku osób, osoba trzecia, której dane nie są przypisane do Biletu w sposób umożliwiający ich weryfikację, jest uprawniona do wejścia na teren Imprezy wyłącznie w tym samym czasie co posiadacz Biletu, którego dane są przypisane do Biletu. W przypadku, o którym mowa powyżej, posiadacz Biletu, którego dane są przypisane do Biletu, zobowiązany jest również do wejścia na teren Imprezy wraz z innymi osobami, które w jego obecności okazywały/skanowały Bilety. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zmianę danych na Bilecie.

11. Jeżeli osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Wydarzeniu wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do zakupu Biletów.

 

§ 6 Odwołane Wydarzenia i zwroty

 

1. Zwrot lub wymiana Biletów jest możliwa jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia, istotnej zmiany miejsca lub terminu Wydarzenia. W takim przypadku Organizator każdorazowo informuje o możliwości i terminach zwrotu Biletów.  Zwrot lub wymiana Biletów związana z odwołaniem lub zmianą jest możliwa nie później niż przed jej planowaną data, lub też w wyznaczonym terminie. Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Wydarzenia możliwe jest jedynie wszczęcie procedury reklamacyjnej, niezależnie od tego, czy bilet wstępu został wykorzystany. Bilety w tym okresie nie podlegają zwrotowi gdyż jest to już czas określany jako okres chroniony wydarzenie.

W przypadku zmiany terminu wydarzenia, bilety są automatycznie przesuwane na nową datę bez potrzeby informowania o tym Organizatora. W tym przypadku możliwy jest  również zwrot biletu zgodnie z procedurą jaka została wysłana przy jego zakupie w bileterii. Zwrot nastepuje do 30 dni dni od daty informacji o przeniesieniu wydarzenia. W przypadku dodatkowych pytań proszę wysyłać zapytania: tickets@kpopstarsfestival.com 

2. Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie na stronach www.empik.pl, www.goingapp.pl oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży (sklepy Empik). Do ceny wydrukowanej na bilecie może zostać doliczona opłata manipulacyjna, w zależności od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które są podane przez organizatora w oficjalnym komunikacie imprezy.

3.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, organizator ma prawo zwrócić bilet lub zmienić pierwotnie zamówione miejsca na inne, zarówno przed jak i w trakcie imprezy.

4. W przypadkach innych niż opisane w pkt. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy co dotyczy Organizacji Imprez Plenerowych na trzy tygodnie przed jej organizacją. Prosimy dobrze zastanowić się przez Zakupem, gdyż Organizator nie przyjmuje zwrotów w innych przypadkach.

5. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Bilety.

7. Imprezę Plenerową traktujemy jako wydarzenie rozrywkowe więc obowiązuje Artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta z uwzględnieniem katalogu wyłączeń od prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Punkt 12 powołanego przepisu mówi o: świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, o ile w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Tym samym Klient nie ma prawa do dokonania zwrotu biletu. Zmiany składu zespołów ( forma festiwalu to dopyszcza), czasu trwania wydarzenia nie są powodem, który można uznać jako reklamację, więc nei stanowią podstawy zwrotu biletów,

 

§ 7 Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora Wydarzenia w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej z informacją o powodach reklamacji i opisem reklamacji w innym przypadku reklamacja zostanie odrzucona.

 

 

 § 8 Pozostałe postanowienia

 

1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

2. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

3. Powyższy regulamin dotyczy zakupu wszystkich biletów jakie Organizator wypuszcza na swoje Imprezy. 

4. Zakup biletów jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem zakupu biletów. Każdy kupujący bilet potwierdza, że zapoznał sie z regulaminem, jak również, że go zaakceptował. 

 

 

W przypadku zakupu karnetów trzydniowych bilet upoważnia do korzystania z wejśc/wyjść w każdym momencie dnia po okazaniu dowodu tożsamości. Osoby małoletnie ( poniżej 16 roku życia rejestrowane są na dane rodzica lub opiekuna)

Organizatorem festiwalu jest STAGE ART. LTD, 322 Haselbury Road, London, England N9 9A, Company Number 13593711, BRT.C00001231262, reprezentowany przez Marka Rogowskiego (zwana dalej "Organizatorem"). Przedstawicielem firmy w Polsce jest Kancelaria Prawna zlokalizowana przy ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 17/lok. 8, 90-248 Łódź