REGULAMIN KONCERTU

 7-9 LIPIEC 2023

K-POP STARS FESTIVAL

  1. pl
  2. en

K-POP STARS FESTIVAL

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie K-POP STARS FESTIVAL w obrębie domen: www.kpopstarsfestival.com,  www.kpopfestival.pl, są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z tej strony na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

I. OGÓLNE WARUNKI 

 

1. Niniejsze warunki (zwane dalej "Warunkami ") zostały wydane zgodnie z artykułami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych opublikowanej w dniu 20 marca 2009 roku, tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 (zwanej dalej "Ustawą") oraz zgodnie z artykułami Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy pod nazwą "K-POP STARS FESTIVAL", która odbędzie się w dniach 7-9.07.2023 r. w Warszawie - Lotnisko Bemowo (dalej "Impreza"), czyli STAGE ART. LTD, 322 Haselbury Road, London, England N9 9A, Company Number 13593711, BRTC00001231262, reprezentowany przez Marka Rogowskiego (zwana dalej "Organizatorem"). Przedstawicielem firmy w Polsce jest Kancelaria Prawna  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17/lok. 8, 90-248 Łódź.

3. Regulamin przeznaczony jest dla wszystkich osób, które będą przebywać na terenie, na którym odbywać się będzie Impreza w trakcie jej trwania. Każda osoba przebywająca na tym terenie w trakcie trwania Imprezy zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a. „Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren imprezy podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym regulaminie;

b. „Bilet” oznacza oryginalną, indywidualną zgodę wejścia na Teren Imprezy – w odpowiednim sektorze przewidzianym dla publiczności. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wszystkim, którzy posiadają dokument tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Opaskę. Każdy kolejny wstęp na Teren Imprezy przysługuje Uczestnikom posiadającym nieuszkodzoną Opaskę na nadgarstku przymocowaną w sposób trwały. Bilet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie w celu wejścia na Teren Imprezy.

c. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem, że małoletni do 16 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za w/w osobę małoletnią. Każdy uczestnik bez względu na wiek zobowiązany jest do posiadania biletu wstępu na Teren Imprezy. Wyjątkiem są dzieci do lat 7, które pozostają pod opieką dorosłych.

d. „Osoba małoletnia” to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (zgodnie z art. 10 Kodeksu cywilnego) Osoby małoletnie poniżej 16 roku mogą być rejestrowane na dane opiekuna/rodzica, jeśli nie posiadają e-mail, telefon.

e. „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

f. “Bilety VIP oraz  “Zaproszenia VIP” są traktowane w taki sam sposób jak “Bilet” w podpunkcie b.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

1. Organizator wyznaczy strefy, do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla

gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to w szczególności: zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne.

2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a. Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

c. punkty informacyjne rozmieszczone na terenie obiektu

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę w czasie trwania Imprezy. 

4.Teren Imprezy będzie nadzorowany i kontrolowany przez pracowników Służby Porządkowej i Informacyjnej w celu zapobieżenia wniesienia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, gadżetów stanowiących zagrożenie, produktów łatwopalnych, napojów alkoholowych niedozwolonych na Terenie Imprezy przez Ustawę oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także w celu weryfikacji przestrzegania, przez osoby przebywające na Terenie Imprezy, zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego. Służby porządkowe mogą odmówić wejścia na teren Imprezy, osób, które uznają za niebezpieczne dla innych uczestników czy występujacych. 

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego biletu oraz wskazanego w Regulaminie dowodu tożsamości. W przypadku bransoletki informacyjnej należy mieć ją na nadgarstku.

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,

c. materiałów pożarowo niebezpiecznych,

d. żywności z wyłączeniem osób, których stan zdrowia tego wymaga oraz zostanie potwierdzone orzeczeniem lekarskim,

e. napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

f. wszelkiego rodzaju statywów, selfie sticków, kamer GoPro,

g. dronów,

h. wskaźników laserowych,

i. wszelkiego rodzaju świecących dekoracji jak różki, bransoletki, pałeczki przekraczających przyjęte normy,

j. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

k. profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer wideo. Dozwolone jest wnoszenie tylko i wyłącznie aparatów w telefonach komórkowych (bez ograniczenia w kwestii liczby megapixeli), aparatów kompaktowych (typowy aparat kompaktowy wyposażony jest w niewymienny obiektyw, stało ogniskowy lub zmiennoogniskowy) Wyjątek stanowią przedstawiciele mediów, influencerzy, tiktokerzy mający zaproszenia na strefę MEDIA VIP (dopuszczalny jest  aparat z jednym obiektywem)

l. zabronione jest wnoszenie na teren imprezy walizek, toreb, toreb podróżnych, plecaków i innych przedmiotów o wymiarach przekraczających format 40 cm x 30 cm x 20 cm m. Napojów, wody z zakrętkami, szklanych butelek, szklanych słoików, szklanych opakowań.

8. Bez wiedzy i zgody organizatora w trakcie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz rejestracji i nagrywania oraz utrwalania koncertu profesjonalnymi aparatami i kamerami wideo. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu ma prawo do usunięcia osoby łamiącej zakaz z terenu imprezy. Dopuszczalne jest rejestrowanie występów telefonem komórkowym do użytku prywatnego.

9. Zabronione jest wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia Bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. Zabrania się też prowadzenia działalności agitacyjnej, politycznej lub antyspołecznej. Osoby będą usuwane z terenu Imprezy.

 

10. W związku z epidemią COVID-19/ pandemią i zagrożeniem epidemiologicznym ( UWAGA! DOTYCZY TYLKO PRZYPADKÓW GDY OGŁOSZONA JEST PANDEMIA LUB ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY) każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego. Organizator zastrzega, że w ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać ograniczenia i wymogi w tym zakresie, inne niż aktualnie obowiązujące, w tym określone przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt lub teren, na którym odbywa się Impreza) – o ich szczegółach Uczestnik Imprezy zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem (np. w wiadomości e-mail, na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy, także poprzez odpowiednie ogłoszenia.

W przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego uczestnicy nie będą zobowiązani do okazywania potwierdzenia szczepienia czy aktualnego testu COVID 19.

 

11. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

12. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmówienia wstępu na Teren Imprezy lub wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale II pkt. 7 Regulaminu,

d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,

f. weryfikacji przestrzegania przez osoby, przebywające na Terenie Imprezy zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz podejmowania działań określonych w tym Załączniku.

13. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

14. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:

a. sprawdzenie czy osoba ta posiada ważny bilet, zaproszenie, identyfikator,

b. porównanie okazanego dokumentu potwierdzającego dane z biletu.

15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione oraz zagrażające uczestnikom Imprezy, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Imprezy bez zwrotu kosztów biletu. Nie dotyczy to napojów, wody do użytku własnego, które zostaną wyrzucone do przeznaczonych do tego śmietników (Absolutny zakaz obejmuje broni, narkotyków, środków odurzających, zestawów pirotechnicznych itp.)

16. Uprawnienia, o których mowa w pkt 15 powyżej przysługują członkom Służb Porządkowych i Informacyjnych również w przypadku, jeśli Uczestnik Imprezy nie spełnia lub nie przestrzega zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego lub stanowi zagrożenie dla uczestników czy zespołów występujących.

 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 

1. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. z późn. zm., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rozdział 3 - Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii, § 9, ust. 19d), organizator stosuje się do zasad zawartych w rozporządzeniu.

2.Zgodnie z wymogami rozporządzenia na terenie imprezy może jednocześnie przebywać przebywać do 250 osób niezaszczepionych, oraz 29.750 osób zaszczepionych.

3. Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla osób posiadających ważny Europejski Certyfikat COVID-19 oraz oświadczenie o stanie zdrowia. Organizator ma prawo do weryfikacji przy wejściu na Wydarzenie Europejskiego Certyfikatu COVID z osobami posiadającymi bilety na to wydarzenie.Niezłożenie przez Uczestnika Wydarzenia oświadczenia określonego w regulaminie skutkuje odmową wstępu na Wydarzenie, bez prawa reklamacji i innych roszczeń

W przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego uczestniczy nie będą zobowiązani do okazywania potwierdzenia szczepienia czy aktualnego testu COVID 19

4. Osoby niepełnosprawne oraz rodziny z dziećmi powinny udać się do odpowiednio wyznaczonych miejsc, aby wejść na Teren Imprezy.

5 Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:

a. osobie, która odmawia poddania się czynnościom, o których mowa w rozdziale II pkt 12 lit. a - d

6. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a. nie posiadającym Biletu,

b. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,

c. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale II regulaminu

d. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy,

e. w odzieży niebezpiecznej (np. buty o metalowych zakończeniach)

f. posiadających gwizdki, trąbki i inne hałaśliwe gadżety,

g. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

h. posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp. Posiadającym też inne niebezpieczne przedmioty (przedmioty te zostaną bezzwłocznie wyrzucone do przeznaczonych do tego śmietników),

j.nieposiadającym dokumentu tożsamości,

k. niespełniającym lub nieprzestrzegającym zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego,

Ocena przedmiotów jako niebezpieczne należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych. Ocena zagrożenia dla festiwalu należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

7. Wstęp na Teren Imprezy mają osoby legitymujące się Biletem. Opuszczenie Terenu Imprezy przez osobę w trakcie jej trwania powoduje, że osoba traci prawo do ponownego wejścia na Teren Imprezy (nie dotyczy biletów trzydniowych). Jeśli jednak osoba opuści festiwal z bardzo ważnych względów i będzie potrzebowała ponownie wejść, a posiada bilet jednodniowy, powinna okazać w wyznaczonym miejscu opaskę, bilet i dowód tożsamości aby ponownie wejść na teren festiwalu.

8. Wstęp na Teren Imprezy może uzyskać wyłącznie osoba, która w dniu Imprezy ma ukończone 18 lat. Z zastrzeżeniem punktu I.3.c. by osoby małoletnie mogły wejść na Teren, muszą mieć ze sobą następujące dokumenty:

a. dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, legitymacja szkolna lub studencka),

b. ksero dowodu tożsamości rodzica (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, przekreślony) 

c. podpisana zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w Imprezie oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub osoby przezeń upoważnionej o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za w/w osobę małoletnią,

9. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie.

10. Zniszczenie Biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy przed uzyskaniem opaski.

11. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 

1.Zwrot lub wymiana Biletów jest możliwa jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia, istotnej zmiany miejsca lub terminu Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, w tym przypadku zwrot pieniędzy nastąpi zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów.  W przypadku zmiany terminu bilety zachowują ważność na nowy termin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa, określone nakazy lub zakazy wprowadzone na mocy przepisów prawa lub innych aktów, w tym decyzji lub wytycznych wydanych przez uprawnione do tego organy, w związku z epidemią COVID-19 itp., a ponadto prawo do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji.

3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będzie używane intensywne oświetlenie sceniczne (efekt stroboskopowy). Podczas Imprezy będą używane pokazy hologramowe, które mogą sprawiać wrażenie prawdziwych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby z epilepsją.

4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych Organizatora, na co uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.

 

V. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres mailowy: reklamacje@kpopstarsfestival.com. Reklamacja powinna zawierać dane osoby oraz jej adres korespondencyjny.

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt 1 w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale.

VI. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH Z

DNIA 20 marca 2009 Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504

1. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy.

3. Oficjalnie na Terenie Imprezy będzie sprzedawana woda ( tylko butelki plastikowe odkręcone przy kupującym lub kubki papierowe)

4. Na Terenie Imprezy będzie też sprzedawana żywność

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, epidemie, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

6. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

7. Niniejszy Regulamin stanowi podstawowe zasady obowiązujące na terenie Imprezy. W przypadku działań nieopisanych w Regulaminie oboawiązują zasady prawa polskiego, zaś decyzje podejmują Służby Porządkowe.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2022 r.